Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Szczegóły znajdziesz tutaj
zamknij

Regulamin zakupów w sklepu internetowego sklep.sklepsklepexplorapark.pl

 1. Sklep internetowy - sklep.sklepsklepexplorapark.pl - prowadzi Instytut Badań Kompetencji z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Moniuszki 66 I, wpisany do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000144759, NIP 886-25-57-710, Regon 891117090. Dane teleadresowe: telefon: 74 8469077, adres e-mail: sklep@ibk.edu.pl.
 2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie \"formularza zamówienia\" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Instytutu Badań Kompetencji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia \"formularza zamówienia\".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sklep.sklepsklepexplorapark.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Instytut Badań Kompetencji zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Instytut Badań Kompetencji w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. Użytkownik może również zamówić produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży.
 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 11. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sklep.sklepsklepexplorapark.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 12. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
 13. Instytut Badań Kompetencji zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 14. Instytut Badań Kompetencji zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 15. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku Przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych produktów. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.
 16. Instytut Badań Kompetencji nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.
 17. Instytut Badań Kompetencji pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie przed złożeniem zamówienia.
 18. Instytut Badań Kompetencji może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach \"sklep.sklepsklepexplorapark.pl \".
 19. Promocje dostępne w sklepie internetowym sklep.sklepsklepexplorapark.pl nie łączą się ze sobą.
 20. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 17 wliczony jest w kwotę pobrania.
 21. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Klient, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia bądź w profilu konta, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur. W takiej sytuacji Klient nie otrzyma faktury w wersji papierowej. Zgoda ta może zostać w każdym czasie cofnięta.
 22. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Instytut Badań Kompetencji ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 23. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej sklep.sklepsklepexplorapark.pl są własnością Instytutu Badań Kompetencji i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 24. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w sklepie internetowym sklep.sklepsklepexplorapark.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Instytutu Badań Kompetencji.
 25. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji Instytut Badań Kompetencji może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
 26. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Instytutem Badań Kompetencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listem poleconym. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Nabywcy (lub dane firmy), nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 27. Zgodnie z \"Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt. 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres Instytut Badań Kompetencji . ul. Moniuszki 66 I, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „zwrot”. Nabywca dokonuje zwrotu na swój koszt.
 28. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. ebook), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 30. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. \"O ochronie danych osobowych\" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019.
 32. Instytut Badań Kompetencji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.sklep.ibk.edu.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 33. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) . Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego sklep.sklepsklepexplorapark.pl prosimy przesyłać na adres sklep@sklepsklepexplorapark.pl.

Sprzedawca:
Instytut Badań Kompetencji
ul. Moniuszki 66 I
58-300 Wałbrzych

Dane rejestrowe:
Wpis do KRS pod numerem: 0000144759
NIP: 8862557710 ,
REGON: 891117090

Kontakt:

e-mail: sklep@sklepsklepexplorapark.pl
tel.: +48 74 84 690 77